Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(dalej ,,Regulamin”)

Definicje
§1

Na potrzeby Regulaminu podane niżej definicje będą miały następujące znaczenie:

a)   Usługodawca – spółka ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308389, o kapitale zakładowym w wysokości 290 550,00 zł, w całości wpłaconym, posiadająca nr NIP 9512255570;

b) Usługobiorca – osoba korzystająca z Platformy, którą może być wyłącznie pracownik medyczny (w szczególności lekarz, pielęgniarka, opiekun medyczny, rehabilitant);

c) Platforma – strona internetowa funkcjonująca pod adresem: dlaspecjalisty.mojarana.pl/szkoleniaonline, na której udostępniane są Materiały;

d) Materiał – udostępniany na Platformie przez Usługodawcę materiał audiowizualny (przede wszystkim nagrania ze szkoleń dla personelu medycznego) oraz inne treści i materiały o charakterze edukacyjnym;

e) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Platformy, ze szczególnym uwzględnieniem usług polegających na umożliwianiu dostępu do Materiałów.

Postanowienia ogólne
§2

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344) (dalej ,,Ustawa”) spółka ConvaTec Polska sp. z o.o. określa niniejszy Regulamin.

2. Regulamin, zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy określa:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin na Platformie pod adresem dlapacjenta.mojarana.pl/regulaminszkoleniaonline w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Rodzaje i zakres Usług
§3

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi (w szczególności):

- Udostępnianie nagrań ze szkoleń on-line związanych z leczeniem ran, opieką nad pacjentem;

- Udostępnianie nagrań ze szkoleń on-line związanych z bezpieczeństwem personelu medycznego;

- Udostępnianie nagrań ze szkoleń on-line poświęconych prawom oraz obowiązkom przedstawicieli różnych zawodów medycznych;

- Udostępnianie innych treści i materiałów o charakterze edukacyjnym, wedle uznania Usługodawcy.

Warunki świadczenia Usług
§4

1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Platformy, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

4. Koszty połączenia z Platformą ponosi Usługobiorca, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego. Samo korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

5. Platforma jest dostępna na stronie internetowej wskazanej w § 1 lit.

6. Prawidłowe korzystanie z Platformy jest możliwe jedynie przy spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących wymagań technicznych:

a) komputer/tablet/smartphone Usługobiorcy musi być podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 1,5 Mb/s;

b) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z przeglądarki internetowej (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer) wraz z włączoną obsługą aktualnego rozszerzenia Adobe Flash Player;

c) komputer musi posiadać procesor klasy co najmniej 2.33GHz lub szybszy x86-kompatybilny lub Intel® Atom™ 1.6GHz lub szybszy dla netbooków, 1GB RAM;

d) komputer musi być wyposażony w kartę dźwiękową oraz głośniki.

7. Dostęp do Platformy wymaga rejestracji, a następnie zalogowania. Warunkiem rejestracji jest posiadanie określonych uprawnień zawodowych (tylko dla przedstawicieli zawodów medycznych).

8. Przy rejestracji będzie wymagane podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, miasto, kod pocztowy, specjalizacja i miejsce pracy jako dane obowiązkowe; oraz opcjonalnie numer telefonu.

9. Rejestracja wymaga dodatkowo:

  • akceptacji niniejszego Regulaminu,
  • uwierzytelnienia poprzez kliknięcie w link wysłany do Usługobiorcy drogą elektroniczną (email).
  • udzielenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług ConvaTec Polska Sp. z o.o. nie jest obowiązkowe.

Tryb postępowania reklamacyjnego
§5

1. Na potrzeby postępowania reklamacyjnego jako Reklamację należy rozumieć wystąpienie  Usługobiorcy skierowane do ConvaTec Polska sp. z o.o., w którym Usługobiorca zgłasza nieprawidłowości dotyczące Usług.

2. Reklamację można zgłaszać w dowolnej formie, w tym m. in. na adres poczty elektronicznej opatrunki@convatec.com.

3. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię i nazwisko, jak również szczegółowy opis i powód jej złożenia.

4. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 20 dni od daty otrzymania Reklamacji przez podmiot rozpatrujący Reklamację.

Ochrona danych osobowych
§6

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ConvaTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308389, o kapitale zakładowym w wysokości 290 550,00 zł. w całości wpłaconym, posiadająca nr NIP 951-22-55-570.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Na Państwa żądanie, przysługuje Państwu dostęp do ich danych osobowych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W powyższym zakresie prosimy o kierowanie Państwa żądań pod następujący adres e-mail: odo@convatec.com W razie przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe niezbędne do zalogowania na Platformie i korzystania z niej, są to: imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość, kod pocztowy, specjalizacja, numer telefonu, miejsce pracy. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu jest nieobowiązkowe.

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, niemniej jest konieczne dla korzystania z Platformy.

Postanowienia końcowe
§7

1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu na stronie internetowej dlaspecjalisty.mojarana.pl/szkoleniaonline/regulamin Kontynuacja korzystania z Platformy przez Usługobiorcę będzie równoznaczna z akceptacją zmian.

3. ConvaTec Polska sp. z o.o. ma prawo zablokować lub zawiesić dostęp do Platformy lub jej części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Platformy, naruszenia Regulaminu lub gdy Usługodawca stwierdzi, iż działania Usługobiorcy mogą spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej lub narazić na szkodę Usługodawcę lub Usługobiorcę.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2020.